Projekt 2013

Coming out of the dark – support to women survivors and violence prevention

Donator: UNIFEM – United Nations Trust Fund to End Violence Against Women

Naziv projekta: Coming out of the dark – support to women survivors and violence prevention

Trajanje projekta: 01.9.2011. - 31.10.2013.

Opis projekta:

Glavni cilj ovog projekta je pridonijeti zaštiti žena od svakih oblika nasilja i pojačati njihovu zdravstvenu zaštitu, blagostanje i društvenu koheziju u Vukovarsko-Srijemskoj županiji.

Ovim se projektom predviđa dva specifična rezultata: 1. osnažiti žene u Vukovarsko-Srijemskoj županiji da ostave svoje nasilne partnere tako da postanu neovisne, i 2. smanjiti rodno i spolno uvjetovano nasilje kroz obrazovni program za djecu i mlade. Fokus su nam dakle, žene žrtve obiteljskog nasilja, kao i njihova djeca, te djeca i mladi u rasponu od 10 do 18 godina. U ovim aktivnostima surađivat ćemo sa centrima za socijalnu skrb, policijom, tužiteljima, sucima i agencijama za zapošljavanje, te ostalim profesionalcima koji će biti potrebni u sklopu projekta.

Žene koje su identificirane kao žrtve obiteljskog nasilja imat će pravo na besplatan smještaj  osiguran od strane lokalne uprave/vlade.

Za drugu skupinu aktivnosti surađivat ćemo sa osnovnim i srednjim školama, studentskim i učeničkim domovima kako bi izradili kurikulum metodologije i sadržaj, koji će se baviti nenasilnom komunikacijom, nenasilnom rješavanju sukoba i obrazovati o rodnoj jednakosti. 


Mentalist/ca: pomoć u oporavku psihičkog i fizičkog zdravlja

Donator: Grad Zagreb

Naziv projekta: Mentalist/ca: pomoć u oporavku psihičkog i fizičkog zdravlja

Trajanje projekta: 1.1.2013. - 31.12.2013.

Opis projekta:

Naš je cilj osiguravati kvalitetnu psihološku i psihosocijalnu pomoć osobama kojima je ugrožena njihova psihološka dobrobit i razvijati svijest građana/nki o značaju i čimbenicima mentalnog zdravlja te njegovog utjecaja na cjelokupno zdravstveno stanje pojedinca. Putem individualnog i grupnog psihološkog savjetovanja, edukacije korisnika/ca putem radionica, javnog zagovaranja i lobiranja želimo postići cilj osvješćivanja građana/građanki i cjelokupne javnosti o bitnosti i povezanosti zaštite psihičkog i fizičkog zdravlja. Aktivnosti ovog projekta rezultirat će povećanom javnom sviješću, povećanjem broja ponašanja usmjerenih zaštiti zdravlja pojedinca i čitave zajednice i smanjenjem stigme osoba koje traže stručnu psihološku pomoć prilikom rješavanja zahtjevnih životnih situacija. Psihološko savjetovanje putem izravnog savjetovanja stranaka metodom "on site" kroz zajedničke sastanke, osobnog i grupnog savjetovanja, te interaktivne radionice psihološkog osnaživanja i motiviranja za proaktivan odnos prema životu i zdravlju.


Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Donator: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Trajanje projekta: 01.07. 2013 -31.12.2013.

Opis projekta:

Nepobitna je činjenica da je nasilje prisutno u hrvatskim obiteljima, kao što je istovremeno uočena nedovoljna informiranost građana/ki o temeljnim ljudskim pravima (pravo na život, pravo na tjelesni integritet i dostojanstvo). Građani/ke su uglavnom posve neupućeni u procedure  pravnog rješavanja problema i ne prepoznanju pravnu utemeljenost i zakonske osnove rješavanja bitnih životnih pitanja, kao što su, primjerice: uređivanje imovinskopravnih odnosa bračnih drugova ili učinci braka i izvanbračne zajednice. Dodatan problem je nedostatak preventivnih programa protiv nasilja u obitelji već je najčešći oblik zaštite reaktivan jer nastupa tek kad se nasilje dogodi. Potvrdu nalazimo u statističkim podacima institucija i internoj evidenciji koju vodimo devetnaest godina. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova  za 2012. godinu registrirano je 17 976  slučajeva nasilja u obitelji.U odnosu na spol, dob i recidivizam počinitelja prekršaja počinjenog nasilja u obitelji tijekom 2012 godine ukupnog broja počinitelja njih 14 444 bilo je muškog spola. Slijedom navedenih  podataka, a polazeći od  činjenice da nasilje predstavlja oblik diskriminacije bez obzira na spol te uzevši u obzir činjenicu da su žene najčešće žrtve nasilja u obitelji – ciljane skupine definirane projektnim dizajnom su visoko relevantne.

Cilj ovog projekta jest uspostavljanje zdravog društva u kojem svaka osoba ispunjava svoje emocionalne i kreativne potencijale te uspostavlja zdrave i uspješne odnose unutar obitelji i šire zajednice uz svesrdnu pomoć institucija i organizacija koje sinergijski djeluju u svrhu općeg dobra.

Specifični ciljevi: osigurati kontinuiran rad pravnog tima koji će pružanjem besplatne pravne pomoći (različitim načinima) i odvjetničkim zastupanjem osigurati pravnu zaštitu žrtvama nasilja; osigurati kontinuirani rad psihološkog tima koji će pružanjem besplatnog psihološkog savjetovanja, te terapijskih susreta osigurati psiho-socijalnu podršku žrtvama i počiniteljima nasilja; unaprijediti razinu postojećih usluga koje pružaju institucije socijalne skrbi u području zaštite od nasilja u obitelji, posebice glede prevencije nasilja, njegova prepoznavanja i učinkovitog suzbijanja; uspostaviti kontinuiranu suradnju s postojećim  institucijama sustava; uspostaviti model timskog pristupa rješavanju problema u obitelji, posebice svih oblika nasilnog ponašanja; osvješćivanjem i senzibilizacijom šire zajednice u pitanjima prepoznavanja, zaštite i primjerenog reagiranja u slučaju obiteljskog nasilja (kampanje, medijske aktivnosti, organiziranje tribina i okruglih stolova, tiskanje brošura i sl.) prevenirati buduće nasilje.


Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Donator: Grad Zagreb

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Trajanje projekta: 01.01.2013. do 31.12.2013.

Opis projekta:

Cilj ovog projekta jest uspostavljanje zdravog društva u kojem svaka osoba ispunjava svoje emocionalne i kreativne potencijale te uspostavlja zdrave i uspješne odnose unutar obitelji i šire zajednice uz svesrdnu pomoć institucija i organizacija koje sinergijski djeluju u svrhu općeg dobra. U sklopu programa, a radi ostvarenja postavljenih ciljeva, provode se aktivnosti pravnog i psihološkog savjetovanja te javno zagovaranje i lobiranje. 


Putokaz za poštivanje ženskih ljudska prava

Donator: Grad Zagreb

Naziv projekta: Putokaz za poštivanje ženskih  ljudska prava

Trajanje projekta: 19.08.2013. – 31.12.2013.

Opis projekta:

Osnovni cilj projekta Putokaz za poštivanje ženskih ljudska pravaje kroz konkretne slučajeve iz života govoriti o ženskim ljudskim pravima i ravnopravnosti spolova, o onemogućavanju žena u ostvarenju svojih prava, o rodno uvjetovanom nasilju (psihičkom, fizičkom, ekonomskom, seksualnom), razlozima diskriminacije žena i mehanizmima koje društvo mora uspostaviti radi dokidanja diskriminacije žena. Ovim projektom želimo na televizično zanimljiv način obrazovati gledatelje kroz konkretne primjere, dekonstrukcijom rodnih/spolnih stereotipa i podukom o pravima.


Mi to možemo! - mladi ljudi kao nosioci promjena za bolju budućnost i zdravije društvo

Donator: HEP

Naziv projekta: Mi to možemo! - mladi ljudi kao nosioci promjena za bolju budućnost i zdravije društvo 

Opis projekta: 

Opći cilj projekta je ostvariti koncept rodne ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj propitivanjem i, posljedično, rušenjem patrijahalnih stereotipa i predrasuda koje uzrokuju općeprisutnu rodnu diskriminaciju i opstojnost rodno uvjetovanog nasilja. Specifični cilj projekta je radionicama o rodnoj ravnopravnosti, nenasilnoj komunikaciji i legislativi na području rodne diskriminacje i rodno uvjetovanog nasilja, te radioemisijama koje bi podigle svijest mladih i opće javnosti, utjecati na stavove i ponašanje mladih ljudi u Vukovarsko - srijemskoj županiji, u srednjim i osnovnim školama, kako bi se smanjila stopa nasilja i rodne diskriminacije u njihovom okruženju, ali i u cjelokupnom društvu.


Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama

Donator: HEP

Naziv projekta: Mi to možemo! - mladi ljudi kao nosioci promjena za bolju budućnost i zdravije društvo 

Opis projekta: 

Opći cilj projekta je ostvariti koncept rodne ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj propitivanjem i, posljedično, rušenjem patrijahalnih stereotipa i predrasuda koje uzrokuju općeprisutnu rodnu diskriminaciju i opstojnost rodno uvjetovanog nasilja. Specifični cilj projekta je radionicama o rodnoj ravnopravnosti, nenasilnoj komunikaciji i legislativi na području rodne diskriminacje i rodno uvjetovanog nasilja, te radioemisijama koje bi podigle svijest mladih i opće javnosti, utjecati na stavove i ponašanje mladih ljudi u Vukovarsko - srijemskoj županiji, u srednjim i osnovnim školama, kako bi se smanjila stopa nasilja i rodne diskriminacije u njihovom okruženju, ali i u cjelokupnom društvu. 


Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama

Donator: Europska unija

Ugovorno tijelo: SAFU

Naziv projekta: Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama / Thinking Locally, acting Nationally: Empowering local human rights CSOs in the underdeveloped areas

Trajanje projekta: 28.03. 2013. – 29.09.2014.

Opis projekta: 

Projekt provodi udruga B.a.B. e., od 28. ožujka 2013. do 29. rujna 2014., u partnerstvu s udrugama ZvoniMir (Knin) i Delfin (Pakrac), te u suradnji s udrugom Legalina (Gračac), a zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije, Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. CIlj je ovog projekta osnaživanje lokalnih ljudskopravaških udruga, kao i poboljšanje odnosa između javnog sektora i ljudskopravaških udruga u procesu implementacije anti-diskriminacijskih mjera.

Ovaj se projekt odvija na dvije razine, edukacijom i treningom lokalnih udruga kao najvažniji čimbenik poboljšanja kapaciteta,Podrazumijeva. ciljanu edukaciju OCDa partnera i udruga iz ciljanih područja (niže navedenih županija) o ljudskim pravima, antidiskriminacijskim mjerama i analitičkim politikama kao što su kvalitativne istraživačke metode i zagovaranje. Poseban naglasak je na antisidkriminatornoj politici lokalne razine tako da učesnici mogu nadalje sami kreirati preporuke ili izvješća o stanju poštivanja ili kršenja ljudskih prava. Uspostavit će se nadzorni mehanizmi kojima će se pratiti primjena antidiskriminatornih politika. Ujedno ova aktivnost pretpostavlja i etnografsko istraživanje na temu diskriminatornih praksa i kršenja ljudskih prava u ciljanim područjima. Ovo podrazumijeva edukaciju o provođenju kvalitativnih istraživanja (fokus grupe, individualni razgovori) koje će obaviti stručnjak uz B.a.B.e. i partnerske organizacije na ciljanim područjima gdje će se obavljati intervjui kako sa fokus grupom tako i individualni razgovorii, a sve sa ciljem prikupljanja informacija o svijesti populacije o diskriminacije i antidiskriminatornim mjerama. 

2. Druga se razina odnosi na direktno pružanje pomoći žrtvama diskriminacije i povrede ljudskih prava na području Požeško-slavonoske, Šibeničko-kninske i Ličko-senjske županije i općine Gračac. 

NEMOJ ČEKATI

JAVI NAM SE!

Sigurna kuća

Smještaj u Sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije
KRENI

Pravna i Psihološka pomoć

Podrška i savjetovanje dostupni su telefonski ili dolaskom u Savjetovalište
KRENI

Nazovi nas

Besplatnim pravnim savjetima pomažemo žrtvama nasilja i uznemiravanja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram