Projekti 2022

SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence

Razdoblje provedbe: 1.3.2021. - 28.2.2023.
Projekt sufinancira: Europska unija iz programa Rights, Equality and Citizenship (2014.-2020.) u udjelu 80%
Ukupna vrijednost projekta: 1.569.649.87 HRK
Partneri: Agencija za elektroničke medije

Opis projekta:

Projekt SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence - udruge B.a.B.e. usmjeren je na smanjenje pojave online nasilja prema ženama u društvu. Kroz rad na podizanju znanja i kapaciteta stručnjaka te važnih dionika u društvu, poput medijskih djelatnika, projekt će ojačati kapacitete sustava i stvoriti preporuke za poboljšanje javnih politika u Republici Hrvatskoj te protokol za postupanje u slučajevima online nasilja. Nadalje, projekt će stvoriti integrirani model za prevenciju, prijavu i podršku žrtvama online nasilja putem web platforme te će pružiti usluge podrške žrtvama u obliku besplatnog pravnog i psihološkog savjetovanja. Tijekom provedbe projekta provest će se nacionalna kampanja kojom ćemo osvijestiti građanke i građane o nedovoljno prepoznatom problemu online nasilja s utjecati na suzbijanje njegove pojave u društvu.


puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly

Razdobljeprovedbe: 01.06.2022.-31.05.2024.
Projekt financira: Europska unijasredstvima iz programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV)

Ukupna vrijednost projekta: €208.716,34


Partneri: Grad Zagreb, Dom Duga Zagreb i Zaklada zajednički put uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

Opis projekta:

Projekt puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly. provodi udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Domom Duga Zagreb i Zakladom zajednički put te uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

Cilj projekta je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama starije životne dobi razvojem rodno specifičnih odgovora u pružanju podrške žrtvama i podizanjem kapaciteta relevantnih dionika/ca sustava zaštite i podrške. Također, projekt je usmjeren na podizanje svijesti opće populacije i poboljšanje odgovora zajednice na rodno uvjetovano nasilje prema starijim ženama pri čemu se prvenstveno podrazumijeva veći broj prijava nasilja te prevencija istog.

Projektne aktivnosti uključuju analizu potreba, razvijanje trening materijala i smjernica za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, treninge za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, aktivnosti razmjene znanja i primjera dobre prakse jednako kao i aktivnosti podizanja svijesti o predmetnom problemu. Sve projektne aktivnosti usmjerene su na potrebe žrtava s posebnim naglaskom na potrebe u kriznim situacijama kao što je pandemija COVID-19 virusa.

Projekt se oslanja na Istanbulsku konvenciju te je usmjeren promicanju ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji kao ključnim europskim vrijednostima i temeljnim načelima za iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja nad starijim ženama. 


Institucionalna podrška

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Institucionalna podrška

Udruga B.a.B.e. je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizacijui/ili razvoj udruge.

Trajanje projekta: 01.01.2022.-31.12.2024.


Pružanje primarne pravne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja i drugim diskriminiranim socijalno ugroženim skupinama

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2022. - 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 95.000,00 kn

Donator: Ministarstvo pravosuđa

Opis projekta:

Glavni cilj projekta je organiziranje dostupnih i učinkovitih mehanizama pružanja primarne pravne pomoći najugroženijim društvenim skupinama koje zbog različitih nepovoljnih životnih faktora, nedovoljne informiranosti i neznanja nisu u mogućnosti sami ostvariti svoja prava niti imaju financijskih mogućnosti pravnu pomoć ostvariti na drugi način. Projektne aktivnosti usmjerene su pružanju pravne pomoći ugroženim skupinama građana kroz pravno savjetovalište koje se tijekom našeg dugogodišnjeg rada prometnulo u integralni dio udruge te se dosada pokazalo višestruko korisnim kako na individualnoj tako i na općoj društvenoj razini.


Savjetodavna i psihosocijalna podrška i pomoć ženama žrtvama nasilja u obitelji nakon izlaska iz skloništa

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ukupna vrijednost projekta: 180.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2020. - 31.05.2023.

Partneri: Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb”, Vukovarsko-srijemska županija; Centar za socijalnu skrb Vukovar i Županja

Opis projekta:

Projekt je usmjeren na osiguravanje socijalne integracije žrtava obiteljskog nasilja nakon napuštanja sigurne kuće kroz aktivnosti psihosocijalne i pravne podrške, radionice osnaživanja i aktivnog traženja posla, praćenja postupaka pred institucijama kao i aktivnosti djelovanja na širem društvenom planu. Projekt doprinosi smanjenju siromaštva, suzbijanju diskriminacije i promicanju rodne ravnopravnosti, kao i razvoju dodatnih programa socijalne integracije u procesu deinstitucionalizacije za podzastupljene žrtve obiteljskog nasilja. Dugoročni je cilj ovog programa suzbiti obiteljsko nasilje, stvarajući uvjete za trajno napuštanje nasilne veze i integraciju u zajednicu. Provedbom programa jačat će se kapaciteti žrtava za život bez nasilja te osnažiti uloga zajednice u suzbijanju obiteljskog nasilja. Uspješna integracija žrtava doprinijet će procesu deinstitucionalizacije, odnosno, smanjenju broja osoba u sustavu institucijske skrbi. Borbom protiv obiteljskog nasilja i pružanjem sveobuhvatne podrške žrtvama kako bi ostvarile uvjete za kvalitetan život u zajednici dugoročno će se smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti za ovu rizičnu skupinu.

Pružanje pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja i drugim socijalno ugroženim skupinama

Projekt "Pružanje pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja i drugim socijalno ugroženim skupinama". Savjetovalište pruža pomoć žrtvama obiteljskog nasilja i drugim diskriminiranim skupinama  kroz odgovore na upite upućene e mailom ili poštom, putem SOS linije za krizne situacije 0800200144, osobnim savjetovanjem i pisanjem podnesaka upravnim i sudskim tijelima, psihološkim osnaživanjem te psihosocijalnom pomoći žrtvama i članovima njihove obitelji  koje se suočavaju s poteškoćama koje utječu na njihov radni te obiteljski život.

Projekt financirao: Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Razdoblje provedbe: 01.01.2020. do 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 270.000,00 kn


Pravna i psihosocijalna pomoć žrtvama nasilja u obitelji

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Razdoblje provedbe: 01.01.2022. - 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn

Partneri: Centar za socijalnu skrb Đakovo, Centar za socijalnu skrb Vukovar, Centar za socijalnu skrb Županja

Opis projekta:

Savjetovalište pruža pomoć žrtvama obiteljskog nasilja kroz odgovore na upite upućene e mailom ili poštom, putem SOS linije za krizne situacije 0800 200 144, osobnim savjetovanjem i pisanjem podnesaka upravnim i sudskim tijelima, psihološkim osnaživanjem te psihosocijalnom pomoći žrtvama koje se suočavaju s poteškoćama koje utječu na njihov radni te obiteljski život.


ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije financiran iz Europskog socijalnog fonda

Donator: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zakladom za razvoj civilnog društva

Razdoblje provedbe: 21.3.2022. do 21.6.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 477.636,38 kn

Partneri: Vukovarsko-srijemska županija i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima.

Opis projekta: Projekt adresira problem organizacijske i financijske podkapacitiranosti lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava najugroženijih skupina s ciljem prenošenja znanja, iskustava i dobre prakse te formiranja lokalnih organizacija civilnog društva i njihova osnaživanja kao dugoročno stabilnih i održivih organizacija koje će biti u mogućnosti pravovremeno identificirati probleme s kojima se susreću građani u njihovoj lokalnoj zajednici te učinkovito i pravovremeno na njih odgovoriti, osobito u kriznim i izvanrednim situacijama, čime se potiče razvoj lokalnih zajednica i prosperitet građana i građanki kao krajnjih korisnika/ica.

Projekt sadrži dva elementa. Prvi je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva, drugi je jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama.

U okviru prvog elementa provodit ćemo slijedeće aktivnosti:

1. Organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva

2. Osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije

3. Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini

4. Jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija

5. Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnog društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu inovacijsko-komunikacijskih tehnologija, poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa)

6. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama

7. Izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama

U okviru drugog elementa provodit ćemo slijedeće aktivnosti:

1. Održavanje radionice opće informatičke pismenosti za predstavnike OCD-a

2. Održavanje radionice fokusirane na prezentaciju alata i aplikacija za online funkcioniranje

timova/home office-a

3. Osiguranje mentorskog rada za svaku organizaciju koja sudjeluje u projektnim aktivnostima


Sigurna kuća

Sigurna kuća - pružanje egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci u Vukovarsko-srijemskoj županiji putem Sigurne kuće. Sigurna kuća djeluje od 2008.  Program se provodi uz financijsku potporu Vukovarsko-srijemske županije (ugovor  o suradnji 275.000,00 kuna godišnje) te je sklopljen ugovor o međusobnim odnosima s  Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 20 korisnica privremenog smještaja u iznosu od 4.000,00 kn po korisnici/ku. Projekt se također financira  donacijama građana i  poslovnih korisnika. 


Prostori promjene

Donator: Europski socijalni fond (85%), državni proračun RH (15%)

Naziv projekta: "Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene"

Trajanje projekta: 28.10.2020.-27.10.2023.

Vrijednost projekta: 3.599.941,69 HRK

Opis projekta:
Projekt 'Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene' ima za cilj osnažiti organizacije civilnog društva uključene u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga sa svrhom razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije, kako bi se doprinijelo usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki RH.

Projekt se odvija kroz 3 ključne skupine aktivnosti: izgradnja mreže OCD-a za utvrđivanje potreba i predlaganje javnih politika za usklađivanje privatnog i poslovnog života te njihovu regionalnu implementaciju; višeetapno akcijsko istraživanje stvarnih potreba žena i muškaraca u radnoproduktivnoj dobi; promociju i socijalni dijalog o mjerama javnih politika kojima se pridonosi usklađivanju privatnog i poslovnog života.

Projekt traje 36 mjeseci i provodi se u Gradu Zagrebu i sljedećim županijama: Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Istarskoj županiji.

Partneri na projektu:
Nositelj projekta su udruga B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko - srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga 'HERA' Križevci - Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga "IZVOR", Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine - organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

https://strukturnifondovi.hr/

NAJAVA: Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Naziv projekta: Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Trajanje projekta: 20.05.2020.-19.05.2022.

Opis projekta:
 
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti projekt je čiji je cilj pomoći ženama žrtvama nasilja u obitelji. Nositeljica projekta je udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a u provedbi sudjeluju i partneri Centar za socijalnu skrb Županja, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Centar za socijalnu skrb Sisak, Centar za socijalnu skrb Novska, Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije.

Zašto je ovaj projekt važan?
Osiguravanjem regionalne dostupnosti usluga pravnog i psihosocijalnog savjetovanja za žrtve obiteljskog nasilja, nastojimo doprinijeti suzbijanju obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama, unaprjeđenju socijalne uključenosti žena žrtava nasilja i kvalitete socijalnih usluga za ovu ranjivu skupinu. Uz izravan rad sa žrtvama i stručnjacima/kinjama koji/e im pružaju podršku, projektne aktivnosti podrazumijevaju i jačanje javne svijesti o društvenom problemu obiteljskog nasilja i potrebama žena koje proživljavaju nasilje. Mijenjanjem stavova svih članova/ica društva o ovom problemu, dugoročno doprinosimo poboljšanju društvenog položaja žena i zaštiti njihovih ljudskih prava.

Što radimo u okviru projekta?

  • Pružamo izravne i besplatne usluge pravnog savjetovanja i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja na području Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije,
  • Pružamo pravne informacije i podršku žrtvama u cijeloj Hrvatskoj putem besplatnetelefonske linije i online info pulta,
  • Provodimo analizu postojećeg sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji u centrima za socijalnu skrb i organizacijama civilnog društva
  • Provedbom specijaliziranih edukacija jačamo kapacitete zaposlenika/ca centara za socijalnu skrb i dionika/ca civilnog društva za pružanje socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja u obitelji,
  • Organiziramo javne događaje i stvaramo medijske sadržaje s ciljem podizanja građanske svijesti o problemu obiteljskog nasilja.

NEMOJ ČEKATI

JAVI NAM SE!

Sigurna kuća

Smještaj u Sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije
KRENI

Pravna i Psihološka pomoć

Podrška i savjetovanje dostupni su telefonski ili dolaskom u Savjetovalište
KRENI

Nazovi nas

Besplatnim pravnim savjetima pomažemo žrtvama nasilja i uznemiravanja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram