babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Knjige i priručnici

Pravni savjeti vezani za primjenu obiteljskog zakona
ZVONO – Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije
Lajkaj različitost, šeraj toleranciju
Priručnik o implementaciji politike zaštite od nasilja u obitelji kroz djelovanje centara za socijalnu skrb
puSHEd
Jakov i Ana ostvaruju snove
Helpline
Strategije protiv mržnje i dezinformacija
Žene na tržištu rada
Misli lokalno, djeluj nacionalno
Rodna ravnopravnost
Što znamo o ekonomskom nasilju nad ženama
Put do vlastitog pogleda
Vrednote u praksi
Putevima diskriminacije
Slušam, čujem,razumijem
Ne želim živjeti u nasilju
A ´ko joj je kriv!
Putevi i stranputice u zakonodavnom zagovaranju
Vrijednosti vrednota
Stereotyping: Representation of women
 in print media

Pravni savjeti vezani za primjenu obiteljskog zakona

Stupanjem na snagu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, besplatna pravna pomoć definirana je kao primarna i sekundarna, te je dostupna svim građanima i građankama kojima je takva vrsta pomoći nedostupna zbog financijskih razloga. Budući da smo u praksi primijetile veću učestalost pojedinih pitanja u okviru navedenog područja, smatrale smo da bi bilo svrsishodno takva pitanja i odgovore na njih pretočiti u jednostavan format koji će svima onima koji se suočavaju s obiteljskopravnim problemima omogućiti da na brz, praktičan i efikasan način dobiju tražene odgovore. Vjerujemo da će odgovori na odabrana pitanja biti korisni mnogim građanima i građankama prilikom donošenja odluka, a onima koji će imati dodatna pitanja, dobra priprema za dolazak na savjetovanje u našu udrugu.

Preuzmi publikaciju:

ZVONO – Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije

U sklopu projekta „ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije“ kojeg provodi Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom i Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima izrađen je Priručnik o djelovanju u kriznim i izvanrednim situacijama. Svrha priručnika je pomoć građanima i građankama u različitim kriznim i izvanrednim situacijama. Krizne i izvanredne situacije se najčešće ne mogu predvidjeti, no ono što se može, jest jačati pripremljenost te otpornost stanovništva u slučajevima kriznih situacija kroz informiranje i educiranje.

Preuzmi publikaciju:

Lajkaj različitost, šeraj toleranciju

Cilj publikacije "Lajkaj različitost, šeraj toleranciju" bio je pružiti izvaninstitucionalnu podršku mladima u jačanju emocionalnih, kognitivnih i socijalnih vještina potrebnih za usvajanje metoda nenasilne komunikacije i mirnog rješavanja sukoba. Projekt se sastojao od 14 edukativnih i 4 kreativne radionice koje su se provodile u 4 škole na području Vukovarsko-srijemske županije s ciljem prevencije nasilja među djecom i mladima. Partnerske škole su bile kako slijedi: OŠ MIjata Stojanovića u Babinoj Gredi, OŠ Blage Zadre u Vukovaru, Tehnička škola županja i Gimnazija Županja.

Preuzmi publikaciju:

 

Priručnik o implementaciji politike zaštite od nasilja u obitelji kroz djelovanje centara za socijalnu skrb

U sklopu projekta udruge B.a.B.e. pod nazivom "Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti" izrađen je i tiskan "Priručnik o implementaciji politike zaštite od nasilja u obitelji kroz djelovanje centara za socijalnu skrb". Prvi dio priručnika posvećen je definiciji instrumenata javnih politika i predstavljanju njihovih različitih skupova na temelju primarnog resursa koji koriste. Ova sistematizacija služi kao uvod u drugi dio priručnika, u kojem se ostvaruje pregled spektra instrumenata koji čine sustav podrške i zaštite žrtava nasilja u obitelji. U trećem dijelu priručnika, fokus je na teoriji i praksi upravljanja provedbom mjera zaštite žrtava obiteljskog nasilja. Ovaj dio nastoji pružiti pregled postojećih modela te unutar njih pozicionirati mjere podrške žrtvama nasilja u obitelji. Završno poglavlje bavi se izazovima u dizajnu i provedbi instrumenata podrške žrtvama obiteljskog nasilja, opisujući kapacitete potrebne za njihovu učinkovitost

Projekt se provodi u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. 

 

puSHEd

Projekt puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly provodi udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Domom Duga Zagreb i Zakladom zajednički put te uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

Cilj projekta je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama starije životne dobi razvojem rodno specifičnih odgovora u pružanju podrške žrtvama i podizanjem kapaciteta relevantnih dionika/ca sustava zaštite i podrške. Također, projekt je usmjeren na podizanje svijesti opće populacije i poboljšanje odgovora zajednice na rodno uvjetovano nasilje prema starijim ženama pri čemu se prvenstveno podrazumijeva veći broj prijava nasilja te prevencija istog.

U sklopu predmetnog projekta izrađeni su trening materijali i smjernice za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama žrtvama nasilja. Svi materijali temelje se na dostupnoj literaturi, iskustvu i relevantnim podacima prikupljenim putem deset polustrukturiranih intervjua sa starijim ženama žrtvama nasilja te putem održane tri fokus grupe stručnjacima/kinjama koji/e rade u ovom području na različitim razinama (institucije, domovi, javna uprava, skloništa, udruge i sl.). Materijali su usmjereni na razvijanje senzibiliziranog pristupa radu sa starijim osobama žrtvama obiteljskog nasilja, s naglaskom na potrebe starijih žena žrtava nasilja.

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

Jakov i Ana ostvaruju snove

Udruga B.a.B.e. objavila je slikovnicu „Jakov i Ana ostvaruju snove“. Cilj slikovnice je edukacija djece osnovnoškolske dobi o odbacivanju stereotipa pri odabiru zanimanja i zapošljavanju. Slikovnica je tiskana u 100 primjeraka koji su podijeljeni osnovnim školama Grada Zagreba te će služiti kao svojevrsna uputa djeci, na njima razumljivom jeziku i uz ilustracije s kojima se mogu poistovjetiti, o širokim mogućnostima pri odabiru zanimanja, bez obzira na mišljenje okoline i/ili društva u cjelini.

 

Helpline: Obiteljsko nasilje

U okviru projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) f čiji je glavni cilj bio pružiti zaštitu i podršku ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja promicanjem višedisciplinskog pristupa problemu nastao je priručnik "Obiteljsko nasilje - kratki vodič o postupanju stručnjaka/inja".

Svrha ovog priručnika jest upozoriti na potrebe žrtava obiteljskog nasilja koje smo na temelju praktičnog iskustva prepoznali kao najčešće te pružiti konkretne i učinkovite savjete stručnjacima koji su nerijetko primarni kontakt žrtava sa sustavom kako bi mogli primjereno odgovoriti na njihove potrebe u okviru postojeće zakonodavne regulative, osigurati im korisne, praktične i potpune informacije u kriznim životnim situacijama te im tako što više olakšati i pojednostavniti pravni put zaštite i ostvarivanja vlastitih prava.

Nositeljica projekta je udruga B.a.B.e., a projektni partneri su Udruga za podršku žrtvama i svjedocima,  Institute for Labour and Family Research, Slovačka, Pravosudna akademija, Policijska akademija i Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH. Projekt je financiran u okviru programa Europske unije Rights, Equality and Citizenship. 

Strategije protiv mržnje i dezinformacija

U okviru projekta 'RESPONSIBILITY. Freedom of Expression', koji je imao za cilj identificirati i promovirati strateške pristupe rješavanju prijetnji i izazova govora mržnje, lažnih vijesti i zastrašivanja, kako bi se očuvale demokratske vrijednosti slobode izražavanja, nastala je publikacija 'Strategije protiv mržnje i dezinformacija'.

Riječ je o praktičnom vodiču za nevladine organizacije, aktiviste/ice, novinare/ke i volontere/ke o mogućim načinima suzbijanja dezinformacija, govora mržnje i zastrašivanja, pritom potičući odgovornu slobodu izražavanja.

Cilj ove brošure je pružiti inventar resursa i alata kojima se mogu koristiti novinari/ke i sudionici/e civilnog društva koji/e se suočavaju s ograničenjima svoje slobode izražavanja.

Brošura se temelji na istraživanju provedenom tijekom 2018./2019., koje uključuje sekundarno istraživanje, intervjue sa stručnjacima/kinjama, fokus grupe i upitnik. Prikupili/e smo iskustva iz svih 28 država unutar EU, a naše je istraživanje primarno usmjereno na Austriju, Bugarsku, Hrvatsku i Rumunjsku. Struktura brošure odražava ono što je naučeno tijekom projekta. Priloženi alati prikupljeni su, kako kroz istraživački proces, tako i kroz seriju od tri webinara sa stručnjacima/kinjama i udrugama koji/e se bave trenutačnim ograničenjima slobode govora.

Svaki izvor i alat predstavljen u ovoj brošuri pregledan je od strane autora/ica i prezentiran na način koji ih povezuje sa specifičnim iskustvima dionika/ca civilnog društva s ograničenjima slobode govora u članicama EU. Na kraju predstavljamo nekoliko preporuka za institucije Europske unije, ponajprije Europsku komisiju, za osiguravanje bolje zaštite slobode izražavanja unutar granica EU.

Nositeljica projekta je austrijska udruga "The World of NGOs", a partneri su Sveučilište u Beču, "SPOC" (Bugarska), Institut za istraživanja Faragas (Bugarska) i B.a.B.e.. Projekt je poduprt je sredstvima Europske unije u okviru programa "Europa za građane", potprogram 2 "Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. 

 

 
 

Žene na tržištu rada

Publikacija "Žena, majka, radnica: Usklađivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj" sadrži osnovne informacije o projektu "Žene na tržištu rada - procjena utjecaja roda", detaljne informacije o provedenom istraživanju te pregled mjera politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada s osvrtom na situaciju u Hrvatskoj.

"Priručnik za procjenu utjecaja roda" upoznaje čitatelje/ice s pojmovima procjene utjecaja roda (eng. gender impact assessment) i rodno osviještenih politika te daje osnovne smjernice kako provoditi procjenu. "Praćenje javnih politika" donosi definiciju javnih politika i nabraja najvažnije aktere, ali i objašnjava ulogu organizacija civilnog društva u praćenju njihova kreiranja, donošenja i provedbe. 

Cilj projekta je ojačati zagovaračku ulogu organizacija civilnog društva (OCD) usmjerenu na opću transparentnost, otvorenost i dobro upravljanje hrvatske javne uprave na polju rodne ravnopravnosti, a osobito onih politika koje pridonose stvaranju pozitivnog okruženja za žene na tržištu rada. Projekt je provodila udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Gradom Zagrebom te udrugama Legalina i VIMIO. Trajanje projekta: 1.1.2015. - 1.1.2017.

Projekt su financirale Europska unija i Ured za udruge Vlade RH.

 
 

Misli lokalno, djeluj nacionalno

Publikacija  Misli lokalno, djeluj nacionalno:  osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u županijama od posebne državne skrbi rezultat je istoimenog projekta koji je provela udruga B.a.B. e., od 28. ožujka 2013. do 29. rujna 2014., u partnerstvu s udrugama ZvoniMir (Knin) i Delfin (Pakrac), te u suradnji s udrugom Legalina (Gračac), a zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije, Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

U publikaciji se usredotočujemo na nalaze etnografskog istraživanja o diskriminatornim praksama i kršenju ljudskih prava u ciljanim županijama te na stanje ljudskih prava u cijeloj RH. Posebnu pozornost posvećuje se institucijama države koje prečesto ne odrađuju svoje zadatke sukladno postojećim propisima, što u građana izaziva osjećaj posvemašnjeg beznađa i besperspektivnosti.

Rodna ravnopravnost

Modul Rodna ravnopravnost s precizno razrađenim nastavnim jedinicama za nastavu od 5. razreda osnovne do 4. srednje škole nastao je u sklopu projekta Izlazak iz mraka - prevencija i podrška žrtvama nasilja te izdan u rujnu 2013.

Temeljni cilj modula jest propitivanje predrasuda i stereotipa koji vode ka diskriminaciji i nasilju prema drugačijima, različitima u odnosu na većinu, te upoznavanje s međunarodnim konvencijama i regulativom koja uspostavlja standarde zaštite ljudskih prava i zabranu diskriminacije na osnovi spola. Od razgovora o bojama koje se veže uz određeni spol - ružičasta za djevojčice, plava za dječake, izbora igračaka, analize likova iz bajki, kreće se postupno prema analizi utjecaja obitelji, sredine i popularne kulture na naše razumijevanje sebe kao pripadnica/ka određenog spola. "Putovanjem" u prošlost,  a zatim u različite zemlje svijeta danas, pokazuje se kako se mijenjao propisani izgled muškaraca i žena,  pa se, recimo, početkom 20.st. dječake oblačilo u ružičasto jer je ta boja bliža crvenoj koja simbolizira snagu i akciju itd. Prešućivanje snažnih i hrabrih žena u povijesti, borba za pravo glasa, put do donošenja Konvencije o sprječavanju svih oblika diskriminacije žena dio je sadržaja u srednjoj školi. Sadržaje je pritom nužno prezentirati u neprekidnoj interakciji učenika/ca i nastavnika/ca, bez nametanja ikakvih ideološki obojanih stavova. Jedino što se ne smije dovoditi u pitanje jest zabrana svakog omalovažavanja, vrijeđanja dostojanstva ili nasilje nad osobama zato što izgledaju drugačije ili se ponašaju s otklonom u odnosu na naša očekivanja. Ma koliko ne bile u suglasju s našim sustavom vrijednosti, ma koliko ih ne razumjeli/e i ne osjećali/e prema njima bilo kakvu empatiju, nikada nemamo pravo kršiti njihova ljudska prava.   

Što znamo o ekonomskom nasilju nad ženama

Različiti su oblici ekonomskog nasilja koje se javlja u Hrvatskoj. Neki od njih su: prigovaranje zbog načina trošenja vlastitog novca; bez znanja partner uzima partneričin ili zajednički novac; tjera partnericu da laže o cijeni nečega što je kupila, itd. Vrlo ozbiljni problemi postoje kad par živi u nekretnini koja glasi na obitelj partnera ili njega samog. Partnerice tokom godina ulažu u nekretninu a onda jednog dana saznaju da nemaju pravo niti na najmanji dio nekretnine ukoliko dođe do raskida veze. U mlađih osoba zabrinjavajuća je pojava da partneri troše novac na kockanje i klađenje. Sve rezultate istraživanja s detaljnim podacima možete pronaći u knjizi u prilogu.

 

Put do vlastitog pogleda

"Put do vlastitog pogleda – Kako čitati, slušati i razumjeti medijske tekstove i medijsku kulturu" priručnik je autorice Sanje Sarnavke koji problematizira odnos žena i medija  koristeći pristup poznatog  politologa i teoretičara komunikacija Harolda D. Laswella – tko, što, kojim kanalom, kome i s kojim učinkom – na globalnoj i lokalnoj razini.   Autorica u knjizi  analizira  žensku percepciju  medijskih sadržaja,  ali i prevladavajuću ulogu/sliku žena u medijima te na taj način doprinosi  medijskom opismenjavanju kao  i usvajanju kritičnijeg stava prema medijskim sadržajima.   

Knjiga je prvi puta objavljena 2006. godine,  a ovo je drugo prošireno izdanje s  obzirom na  bitno izmijenjenu situaciju u hrvatskom medijskom prostoru  (rastući utjecaj interneta,  širenje socijalnih medija, prelazak na digitalni signal itd.).

Drugo prošireno izdanje knjige tiskano je uz financijsku potporu Vladinog ureda za ravnopravnost spolova.

"Put do vlastitog pogleda" možete preuzeti u pdf formatu.

Vrednote u praksi – upravljanje i aktivizam civilnog društva za demokratizaciju i ljudska prava

"Vrednote u praksi – upravljanje i aktivizam civilnog društva za demokratizaciju i ljudska prava", knjiga je svojevrstan nastavak naše ranije publikacije "Vrijednosti vrednota", te prikazuje rezultate istraživačkog projekta Modeli dobrog upravljanja u OCD-ima na polju demokratizacije i ljudskih prava, Udruge za građanski obrazovanje i građanski razvoj. Svrha projekta bila je dobiti relevantne podatke o usvojenim upravljačkim praksama i standardima hrvatskih OCD, kako bi se utvrdilo koje je forme upravljanja potrebno mijenjati, odnosno uskladiti s elementarnim demokratskim principima.

 

Putevima diskriminacije

Publikacija je nastala u sklopu projekta "Podizanje lokalnih glasova na nacionalnu razinu: ucrtavanje putokaza ka učinkovitoj primjeni antidiskriminacijskog zakonodavstva na lokalnoj i nacionalnoj razini". Sredstva za projekt odobrena su iz linije PHARE Europske komisije i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Knjigom se željelo zabilježiti probleme povezane s diskriminacijom isključenih i marginaliziranih grupa u pet izabranih jedinica lokalne samouprave – Općina Erdut, Slavonsko-požeška županija, Šibensko-kninska županija, Otok Vis i Međimurska županija; saznati njihove potrebe i prioritete, manjkavosti i postignuća, kako bi uočeno i ono što smo čule prenijele donositeljima odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Slušam, čujem,razumijem

Brošura tiskana u sklopu projekta "Slušam, čujem,razumijem" koji se provodio u OŠ Lučko s učenicima, roditeljima i nastavnicima petih, šestih, sedmih i osmih razreda, tijekom školske godine 2009./2010. Osnovni cilj projekta je bilo poboljšanje kvalitete obiteljskog života te poticanje ostvarenja koncepta uspješnog i ravnopravnog roditeljstva. U brošuri je dan prikaz nekoliko radionica namijenjenih djeci kao i rezultati istraživanja provedenog s roditeljima učenika OŠ Lučko. Brošura i projekt realizirani su zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Ne želim živjeti u nasilju

Ne želim živjeti u nasilju – mali pravni vodič za osobe koje žele prekinuti krug nasilja. Izdavači vodiča su Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje i Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji u Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba, a autorica tekstova je Ljubica Matijević-Vrsaljko, voditeljica pravnog tima B.a.B.e. Vodič je rezultat dugogodišnjeg iskustva organizacije u radu s žrtvama nasilja, koje je ukazalo na potrebu jednostavnog i razumljivog informiranja žrtva o njihovim pravima…

 

A ´ko joj je kriv!

Drugo izmijenjeno izdanje knjige A ´ko joj je kriv!, tiskano je uz financijsku potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. U knjizi je opisano deset slučajeva žena žrtava obiteljskog nasilja s novim komentarima postojećeg zakonskog okvira, ali i pregledom međunarodnih standarda i zakonskih regulativa. Komentari svakog slučaja trebali bi poslužiti ženama koje se odluče izaći iz kruga nasilja.

 

Putevi i stranputice u zakonodavnom zagovaranju

Putevi i stranputice u zakonodavnom zagovaranju – Kako utjecati na donošenje kvalitetnih zakona i njihovu dosljednu primjenu? Publikacija je nastala u sklopu projekta "Jačanje uloge civilnog društva u promoviranju demokratskih praksi i antidiskriminacijskih standarda zahvaljujući financijskoj potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Vodič se bavi problematikom zakonodavnog zagovaranja i važnom ulogom organizacija civilnog društva u procesima kreiranja, usvajanja i provedbe javnih politika u društvu.

 

Vrijednosti vrednota

Publikacija je dio projekta koje su B.a.B.e. realizirale 2006. godine uz financijsku pomoć USAID-a i u suradnji s AED-om i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Istraživanjem "Doprinos organizacija civilnog društva jačanju demokratizacije" i tiskanjem publikacije " Vrijednosti vrednota" željele smo prikazati iznimno veliku ulogu i značajan doprinos organizacija civilnog društva u procesima demokratizacije, promocije ljudskih prava, zaštite marginaliziranih skupina…

Stereotyping: Representation of women in print media in South East Europe

"Stereotyping: Representation of women in print media in South East Europe", knjiga je nastala u izdanju Media centra Sarajevo, 2006. U knjizi su prikazane prakse reprezentacija žena u tiskanim medijima na području Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Projekt su podržali: The South East European Network for the, Professionalization of The Media (SEENPM), The Balkan Human Rights Network (BHRN), The Danish Ministry of Foreign Affairs Neighbourhood Programme (NAB) i The Open Society Foundation Bosnia and Herzegovina (OSFBiH)

 
Another Tab Contents
Another Tab Contents
Another Tab Contents
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram