babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina

Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog    ponašanja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina

Trajanje projekta: 01.06.2014.-31.05.2015.

Opis projekta: 

Programom Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina se prvenstveno želi poduprijeti razvoj dopunskih i izvaninstitucionalnih usluga onima koje pružaju državne institucije u području socijalne skrbi u skladu s načelima dobro oblikovanih usluga utemeljenih na potrebama korisnica/ka kao i principima dobre prakse djelovanja u slučaju nasilja u obitelji. Programom bi se također osigurao širi spektar mogućnosti pri izboru usluga  uz princip integracije usluga te učinkovitije rješavanje problema žrtava nasilja.

Kako bi se rasteretile ustanove socijalne skrbi i individualizirao pristup osobama u potrebi, kroz program ćemo osigurati niz međusobno povezanih aktivnosti i usluga, a ujedno doprinijeti i jačanju kapaciteta svih dionika sustava. Među uslugama koje pružamo su pružanje pravnih savjeta putem SOS telefona, web stranice, elektronske i klasične pošte te osobnim kontaktima; odvjetničko savjetovanje te zastupanje socijalno depriviranih osoba; pružanje psiholoških savjetodavnih i psihoterapijskih usluga (grupno/individualno savjetovanje u kriznim situacijama i u situacijama u kojima je potrebno intenzivnije raditi sa žrtvom, te dodatno kroz ciljana tematska interaktivna predavanja.

Natrag na projekte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram