Trebaš pomoć?

Pravna i psihološka pomoć
Smještaj u Sigurnoj kući

Pravna i psihološka pomoć

Udruga B.a.B.e. od 1994. godine pruža usluge pravnog i psihološkog savjetovanja, (u to vrijeme isključivo ženama žrtvama nasilja), a od 2009., sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, svim marginaliziranim i diskriminiranim građanima/kama u različitim vrstama pravnih problema. Fokus organizacije je i dalje primarno orijentiran na pružanju pravne i psihološke pomoći ženama žrtvama nasilja, a obzirom na dugu tradiciju djelovanja Udruge na tom području te prepoznatost Udruge kao takve od strane društvene zajednice.Savjetovalište udruge B.a.B.e. utemeljeno je na multidisciplinarnom modelu i individualiziranom pristupu gdje se u najvećoj mogućoj mjeri posvećuje pažnja osobnim potrebama korisnika i korisnica. Ovakav pristup omogućava korisnicima/ama da na istom mjestu ostvare pravo na pristup općim pravnim informacijama, pravni savjet, pravnu pomoć, savjetodavnu pomoć, psihološku pomoć, asistenciju pri sastavljanju podnesaka te u strateškim slučajevima zastupanje pred javnopravnim tijelima i Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Od 2020. udruga pruža i uslugu pratnje osobe od povjerenja žrtvama kaznenih djela i prekršaja sa svrhom pružanja emocionalne i psihološke potpore žrtvama prilikom prijave nasilja i poduzimanja drugih radnji u okviru kaznenog i prekršajnog postupka u kojima sudjeluju žrtve.Kako bi se osigurala što adekvatnija i efikasnija pomoć građanima/kama, osim fizičkim dolaskom u naš ured, pravne savjete moguće je dobiti i putem SOS linije (0800 200 144), e maila babe@babe.hr , Platforme NEON te redovnom poštom.Kako biste dogovorili termin za savjetovanje molimo nazvati na broj telefona 01/ 4663 – 666 svakim radnim danom od 08-17 sati.U tom kontekstu bitno je naglasiti i da su sve usluge i pomoć koju korisnicima/ama pruža udruga B.a.B.e. besplatni.Smještaj u Sigurnoj kući

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije otvorena je u srpnju 2008. godine u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom kao rezultat naših napora da se žrtvama rodno uvjetovanog nasilja pruži egzistencijalna zaštita i psihosocijalna podrška.

Uz osiguravanje smještaja ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci unutar Sigurne kuće, naš stručni tim kojeg čine socijalna radnica, psihologinja i sociologinja pružaju psihosocijalnu podršku, dok naš pravni tim pruža potrebne pravne informacije i savjete.

Maksimalno trajanje boravka korisnica/ka u Sigurnoj kući je godinu dana. Stoga naše stručne suradnice ulažu velike napore kako bi, u tom relativno kratkom periodu, žrtvama nasilja pružile adekvatnu pomoć u prevladavanju proživljenih trauma, vraćanju samopouzdanja te podršku u procesu osamostaljenja, pronalasku zaposlenja i stana.

U Sigurnoj kući možemo pružiti smještaj za ukupno dvanaest žena i osmero djece, primamo osobe s područja čitave Hrvatske. Kuća je odlično opremljena i vrhunski osigurana što uvelike doprinosi osjećaju sigurnosti naših korisnica/ka.

Ukoliko se nalazite u nasilnoj obiteljskoj sredini i potrebna Vam je zaštita i pomoć, kontaktirajte Centar za socijalnu skrb, policiju i/ili nas kontaktirajte na niže navedene telefonske brojeve i e-mail adresu:

e-mail: sigurnakucavsz@babe.hr
Tel: 032/414-910
01/4663 666
Mob: 098/9824-641

Programi

Rodna ravnopravnost

Program je započeo 2009 god. s ciljem uključivanja rodne ravnopravnosti u sve nacionalne, regionalne i lokalne politike korištenjem relevantnih metodologija, prvenstveno istraživanja, analize javnih politika, savjetovanja, praćenja provedbi, podizanja javne svijesti.

1. Obrazovanje donositelja odluka o konceptu rodne ravnopravnosti i gender mainstreaming-u

2. Monitoring, analiza i izvještavanje o rodnoj ravnopravnosti i nedostacima politika u tom pogledu (godišnja izvješća o rodnoj ravnopravnosti)

3. Javna kampanja - podizanje javne svijesti o ključnim aspektima rodne neravnopravnosti: "Neplaćeni rad: tko radi što kod kuće?"

4. Žene i razvoj: istraživanje, analiza i izvještaj o vlasničkim pravima žena u Hrvatskoj

5. Javni mediji i rodna ravnopravnost: monitoring implementacije Plana rodne ravnopravnosti HTV-a

Prevencija i suzbijanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja

Program je nastavak i širenje opsega aktivnosti programa Legaline koji je pokrenut u drugoj polovini 1995. i jedan je od najstarijih programa organizacije. Njegova je svrha na osnovi izravne komunikacije s građankama i građanima, kroz pružanje pravne i psiho-socijalne pomoći žrtvama nasilja, utvrditi manjkavosti u postojećem zakonodavstvu i/ili propuste u provedbi odgovornih institucija. Cilj je definirati učinkovite načine prevencije, pružanja stručne pomoći u zaštiti od nasilja (javna predavanja) i sankcioniranja rodno uvjetovanog nasilja

1. Uspostava psihološkog i pravnog savjetovališta za pojedince/ke i partnere bez obzira na njihov spol ili rod.

Cilj savjetovališta bit će pružanje pravnog i psihološkog savjetovanja pojedincima/kama i parovima u pogledu njihovih prava i obveza u vezama, nasilja u obitelji, roditeljskih prava, vlasničkih/imovinskih prava itd.

2. Strateške litigacije u postupcima vezanim za rodno uvjetovano nasilje

3. Monitoring i utjecaj na formuliranje javnih politika i zakona u području rodno uvjetovanog nasilja

4. Kampanja podizanja javne svijesti o rodno uvjetovanom nasilju

Pružanje egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci u Vukovarsko-srijemskoj županiji - sjedište Vukovar

Program se postupno izdvajao kao zasebna cjelina jer se sve aktivnosti provode u području Vukovarsko-srijemske županije, sa sjedištem u Vukovaru, s vrlo specifičnim ciljevima i ženama žrtvama nasilja (s djecom ili bez djece) kao ciljnom skupinom.

U sklopu programa djeluje od 2008. Sigurna kuća Vukovarsko - srijemske županije. U Sigurnoj kući pruža se istovremeno smještaj za do dvanaest žena i osmero djece s područja čitave Hrvatske. Kuća je odlično opremljena i vrhunski osigurana, što uvelike doprinosi osjećaju egzistencijalne sigurnosti korisnica i djece. Maksimalno trajanje boravka je godinu dana. Stručne suradnice ulažu velike napore kako bi u tom, relativno kratkom razdoblju, žrtvama nasilja pružile adekvatnu pomoć u prevladavanju proživljenih traumi i vraćanju samopouzdanja tijekom procesa osamostaljenja, odnosno pronalaska zaposlenja i stana.

Zagovaranje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera

Cilj ovog programa je povećanje utjecaja korpusa ljudskih prava na legislativu i praksu u području borbe protiv diskriminacije te u području zaštite prava na javno izražavanje i slobodu mišljenja, okupljanja i sl. Do sada B.a.B.e. nisu bile prepoznate u javnosti isključivo kao organizacija za ženska ljudska prava, već i kao organizacija koja reagira na sve oblike povreda ljudskih prava. U sklopu ovog programa namjerava se implementirati sljedeće projekte:

1. Projekt 'RESPONSIBILITY. Freedom of Expression' ima za cilj identificirati i promovirati strateške pristupe rješavanju prijetnji i izazova govora mržnje, lažnih vijesti i zastrašivanja, kako bi se očuvale demokratske vrijednosti slobode izražavanja. Nositeljica projekta je austrijska udruga "The World of NGOs", a partneri su Sveučilište u Beču, "SPOC" (Bugarska), Institut za istraživanja Faragas (Bugarska) i B.a.B.e.. Planirano trajanje projekta je 12 mjeseci, a provedba je započela 1. rujna. Projekt je poduprt je sredstvima Europske unije u okviru programa "Europa za građane", potprogram 2 "Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Projekt se sastoji od tri ključne cjeline:

- Razumijevanja kako europska društva percipiraju aktualne prijetnje slobodi govora, istraživanja kako se ovaj vid slobode koristi odgovorno, ali i gdje su granice slobode izražavanja u demokratskim okruženjima.

- Razumijevanja kako se civilno društvo nosi s aktualnim preprekama slobodi izražavanja i identificiranja efektivnih rješenja.

- Diseminacija nalaza; izrada priručnika koji će se podijeliti organizacijama diljem Europe.

2. Promocija antidiskriminacijskog zakonodavnog paketa i politika u koordinaciji s drugim ljudskapravaškim organizacijama, posebice u okviru Kuće ljudskih prava

3. Koordinacija i izrada izvješća o implementaciji ljudskogpravaških instrumenata UN-a i Vijeća Europe

Nedavno implementirani projekti:

1. Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija u nerazvijenim regijama /Thinking locally, acting nationally: Empowering local human rights CSOs in the underdeveloped areas. Cilj projekta je, kako i naslov navodi, osnažiti lokalne OCD-e koje se bave promicanjem i zaštitom ljudskih prava i suzbijanjem diskriminacije u Ličko-Senjskoj, Šibensko-kninskoj i Požeško–slavonskoj županiji kako bi postale relevantan dionik u implementaciji anti-diskriminacijskih mjera kroz politike u tim područjima. U isto se vrijeme djeluje i u smjeru informiranja i savjetovanja krajnjih korisnika/ca u ciljanim županijama radi zaštite njihovih ljudskih prava i zaštite od diskriminacije. Probleme najranjivijih skupina prezentirat ćemo na nacionalnoj i međunarodnoj razini dokumentarnim filmom koji će biti realiziran u sklopu projekta.

2. Imam moć i znanje da mijenjam svijet. Ciljevi projekta su osvješćivanje studentske populacije o sustavu zaštite ljudskih prava i poticanje na aktivno građanstvo kako bi im se pomoglo da postanu efikasniji, kvalitetniji i bolji članovi/ce društva; te edukacija o postupku i važnosti analize srednjostrujaških medija kako bi se izbjegla indoktrinacija i neosjetljivost na kršenja ljudskih prava.

Upoznajte nas

Posebni ljudi, posebne priče

LISA HOOVER

Graphic Desinger
Brother set had private his letters observe outward resolve. Shutters ye marriage to throwing we as. Effect in if agreed he wished wanted admire expect. Or shortly visitor is comfort placing to cheered do. Few hills tears are weeks saw. Partiality insensible celebrated is in. Am offended as wandered thoughts greatest an friendly. Evening covered in he exposed fertile to.

HELEN PIRES

Banner Designer
Folly words widow one downs few age every seven. If miss part by fact he park just shew. Discovered had get considered projection who favourable. Necessary up knowledge it tolerably. Unwilling departure education is be dashwoods or an. Use off agreeable law unwilling sir deficient curiosity instantly. Easy mind life fact with see has bore ten. Parish any chatty can elinor direct for former.

Godišnji izvještaj 2004.

Godišnji izvještaj 2005.

Godišnji izvještaj 2006.

Godišnji izvještaj 2007.

Godišnji izvještaj 2008

Financijski izvještaj 2008

Godišnji izvještaj 2009

Financijski izvještaj 2009

Godišnji izvještaj 2010

Financijski izvještaj 2010

Godišnji izvještaj 2011

Financijski izvještaj 2011

Godišnji izvještaj 2012

Financijski izvještaj 2012

Godišnji izvještaj 2013

Godišnji izvještaj 2014

Godišnji izvještaj 2015

Revizijski uvid financijskih izvještaja za 2015. godinu

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2016. godinu

Godišnji izvještaj 2016

Financijski izvještaj 2017

Godišnji izvještaj 2017

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Financijski izvještaj 2018.

Godišnji izvještaj 2018

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2018. godinu

Financijski izvještaj 2019.

Godišnji izvještaj 2019.

Financijski izvještaj 2020

Godišnji izvještaj 2020.

ANNA PAINWOLF

Senior UI/UX Designer
Wise busy past both park when an ye no. Nay likely her length sooner thrown lively income. The expense windows adapted sir. Wrong widen drawn ample eat off doors money. Offending belonging promotion provision an be oh consulted ourselves it. Blessing welcomed ladyship she met humoured sir breeding her. Six curiosity day agent bed necessary.
LEARN MORE

Meet the Team

Songs but chief has ham widow downs. Genius or so up vanity cannot. Large do tried going about water defer by.
Another Tab Contents
Another Tab Contents
Another Tab Contents
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram