30. ožujka 2019.

Prvi glasnik u okviru projekta VIVIEN

Udruga B.a.B.e. želi informirati širu javnost o projektu VIVIEN – Obrazovna mreža za žrtve nasilja: Obrazovni projekt za poboljšanje sposobnosti pomoći ženama žrtvama nasilja i projektnim aktivnostima. Cilj projekta je doprinijeti sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama (VAW), s posebnim naglaskom na žene s invaliditetom.
VIVIEN je dvogodišnji europski projekt, koji je započeo 1. studenog 2018. godine. Financiran je od strane programa Europske unije za pravo, jednakost i građanstvo, a koordinira ga talijanska organizacija Giolli Cooperativa. Prtnerice su: B.a.B.e., Associazione Centro Antiviolenza di Parma (Italija), Eyes 4 Pawes (Bugarska) i SvSv Kiril i Methodij (Bugarska), te sveučilišta Università degli Studi di Parma (Italija) i SAMK - Satakunta University of Applied Sciences (Finska). B.a.B.e. su zadužene za sve projektne aktivnosti na području Republike Hrvatske.
Projektne aktivnosti provodit će se u četiri europske zemlje: Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj, prikupljajući dobre prakse i inovativne modele iz svih država članica. Projekt se bavi trenutnim izazovima i potrebama civilnog doprinosa i vladinim naporima da se suzbije nasilje nad ženama i uzme u obzir specifičnu ranjivost i potrebe žena s invaliditetom. 
Tijekom projekta objavljivat ćemo glasnike kako bi institucije, kao i šira javnost bili upoznati s projekttom, aktivnostima i rezultatima. Svrha glasnika je informirati, educirati i senzibilizirati širu javnost o prevenciji i suzbijanju nasilja prema ženama. 

Ciljevi:

 • sustavno unaprijediti kompetencije profesionalaca/ki (policije, pravosuđa, obrazovnog, zdravstvenog i sustava socijalne zaštite) koji/e prvi/e stupaju u kontakt sa ženama pod rizikom ili koje već jesu žrtve nasilja, s posebnim naglaskom na ženama s invaliditetom, a pritom izbjeći sekundarnu viktimizaciju, razbiti stereotipe, naučiti ih kako se primjereno odnositi prema žrtvama i omogućiti rano prepoznavanje nasilja
 • razviti modele osposobljavanja profesionalaca/ki primjenjivih i u drugim državama

Aktivnosti:

 • Treninzi – sektorski i međusektorski; temeljni, srednji i napredni
 • Sastanci – partnera, ključnih dionika i korisnika/ica
 • Izvedbe forum teatra – edukacijskog alata za senzibilizaciju
 • Supervizija – podrška diseminaciji materijala
 • Konferencija – predstavljanje rezultata i rasprava

Očekivani rezultati:

 • Unaprijeđene kompetencije stručnjak(inj)a za rano prepoznavanje nasilja nad ženama i primjeren tretman žrtava, lišen sekundarne viktimizacije žrtava, a uz refleksiju stručnjak(inj)a o vlastitim stereotipima
 • Testirani i evaluirani učinkovitii prenosivi programi treninga za stručnjake
 • Osigurana održivost kapaciteta uključenih institucija
 • Unaprijeđeni protokoli unutar i među institucijama
 • Edukacije i treninzi za stručnjake više prilagođeni slučajevima iz prakse
 • Prošireno partnerstvo javnih institucija i privatnih organizacija u borbi protiv nasilja nad ženama s uključivanjem organizacija za osobe s invaliditetom

U kontekstu implementiranja Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ovakav projekt predstavlja bitan korak prema ravnopravnijem i pravednijem društvu u kojem se nasilnička ponašanja nepokolebljivo osuđuju i kažnjavaju, a žrtvi se nudi široka socijalna mreža podrške i zaštite.

Više o projektu pročitajte u glasniku kojeg možete downloadati na kraju ovog teksta.

Posljednje

22. rujna 2021.
Empatija sada! Uručenje pisma još jedne Laure premijeru Plenkoviću

Predstavnice udruge B.a.B.e. danas su se okupile uoči početka konferencije „Integrirani pristup u borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji“, ispred hotela Westin gdje je predstavnica udruge Bojana Guberac pročitala anonimno pismo jedne od Laura (čiji podaci su nam poznati) – žene žrtve nasilja u obitelji koja nam se obratila za pomoć i kojoj na […]

Više
8. rujna 2021.
Reakcija na navode koji se pojavljuju u seriji članaka novinarke Jelene Jindre na portalu H-Alter pod nazivom “Sustav za zaštitu ili za zlostavljanje djece?”

U svojem svakodnevnom radu svjedočimo tome da se žrtve često boje prijaviti nasilje, a rastući razlog strahu od prijave upravo je i strah da će ih institucije optužiti za “otuđenje” i oduzeti im dijete ako se/ga pokušaju zaštititi od nasilnika. U zadnja dva mjeseca na portalu H-alter izašla je serija članaka novinarke Jelene Jindre pod […]

Više
7. rujna 2021.
Fotkaj, snimi, objavi: Jutros sam stala!

Mreža "4. smjena - nevidljivi rad" čiji je fokus usklađivanje privatnog i poslovnog života žena i muškaraca pokreće kampanju #JutrosSamStala kojoj je cilj osvijestiti javnost o svakodnevnom neplaćenom kućanskom radu koji se smatra „ženskim“.  Peglanje, čišćenje, kuhanje, pranje odjeće, planiranje, briga o djeci... Što bi se dogodilo da žene stanu s kućanskim poslovima? Kaos? Tko […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram