30. ožujka 2019.

Prvi glasnik u okviru projekta VIVIEN

Udruga B.a.B.e. želi informirati širu javnost o projektu VIVIEN – Obrazovna mreža za žrtve nasilja: Obrazovni projekt za poboljšanje sposobnosti pomoći ženama žrtvama nasilja i projektnim aktivnostima. Cilj projekta je doprinijeti sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama (VAW), s posebnim naglaskom na žene s invaliditetom.
VIVIEN je dvogodišnji europski projekt, koji je započeo 1. studenog 2018. godine. Financiran je od strane programa Europske unije za pravo, jednakost i građanstvo, a koordinira ga talijanska organizacija Giolli Cooperativa. Prtnerice su: B.a.B.e., Associazione Centro Antiviolenza di Parma (Italija), Eyes 4 Pawes (Bugarska) i SvSv Kiril i Methodij (Bugarska), te sveučilišta Università degli Studi di Parma (Italija) i SAMK - Satakunta University of Applied Sciences (Finska). B.a.B.e. su zadužene za sve projektne aktivnosti na području Republike Hrvatske.
Projektne aktivnosti provodit će se u četiri europske zemlje: Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj, prikupljajući dobre prakse i inovativne modele iz svih država članica. Projekt se bavi trenutnim izazovima i potrebama civilnog doprinosa i vladinim naporima da se suzbije nasilje nad ženama i uzme u obzir specifičnu ranjivost i potrebe žena s invaliditetom. 
Tijekom projekta objavljivat ćemo glasnike kako bi institucije, kao i šira javnost bili upoznati s projekttom, aktivnostima i rezultatima. Svrha glasnika je informirati, educirati i senzibilizirati širu javnost o prevenciji i suzbijanju nasilja prema ženama. 

Ciljevi:

 • sustavno unaprijediti kompetencije profesionalaca/ki (policije, pravosuđa, obrazovnog, zdravstvenog i sustava socijalne zaštite) koji/e prvi/e stupaju u kontakt sa ženama pod rizikom ili koje već jesu žrtve nasilja, s posebnim naglaskom na ženama s invaliditetom, a pritom izbjeći sekundarnu viktimizaciju, razbiti stereotipe, naučiti ih kako se primjereno odnositi prema žrtvama i omogućiti rano prepoznavanje nasilja
 • razviti modele osposobljavanja profesionalaca/ki primjenjivih i u drugim državama

Aktivnosti:

 • Treninzi – sektorski i međusektorski; temeljni, srednji i napredni
 • Sastanci – partnera, ključnih dionika i korisnika/ica
 • Izvedbe forum teatra – edukacijskog alata za senzibilizaciju
 • Supervizija – podrška diseminaciji materijala
 • Konferencija – predstavljanje rezultata i rasprava

Očekivani rezultati:

 • Unaprijeđene kompetencije stručnjak(inj)a za rano prepoznavanje nasilja nad ženama i primjeren tretman žrtava, lišen sekundarne viktimizacije žrtava, a uz refleksiju stručnjak(inj)a o vlastitim stereotipima
 • Testirani i evaluirani učinkovitii prenosivi programi treninga za stručnjake
 • Osigurana održivost kapaciteta uključenih institucija
 • Unaprijeđeni protokoli unutar i među institucijama
 • Edukacije i treninzi za stručnjake više prilagođeni slučajevima iz prakse
 • Prošireno partnerstvo javnih institucija i privatnih organizacija u borbi protiv nasilja nad ženama s uključivanjem organizacija za osobe s invaliditetom

U kontekstu implementiranja Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ovakav projekt predstavlja bitan korak prema ravnopravnijem i pravednijem društvu u kojem se nasilnička ponašanja nepokolebljivo osuđuju i kažnjavaju, a žrtvi se nudi široka socijalna mreža podrške i zaštite.

Više o projektu pročitajte u glasniku kojeg možete downloadati na kraju ovog teksta.

Posljednje

15. ožujka 2023.
Edukacija o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 24. ožujka 2023. godine, […]

Više
15. ožujka 2023.
Dvodnevna radionica „Strateško planiranje“

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira dvodnevnu radionicu „Strateškog planiranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 16. i 17. ožujka 2023. godine, u trajanju od 10,00h do 14,30h. […]

Više
17. veljače 2023.
Edukacija učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 22. veljače 2023. godine, od 10:00 do 14:30 sati. […]

Više
16. veljače 2023.
Na završnoj konferenciji o online nasilju prema ženama predstavljena postignuća i planovi projekta SURF and SOUND

Udruga B.a.B.e. održala je u partnerstvu s Agencijom za elektroničke medije završnu konferenciju na temu online nasilja prema ženama u okviru projekta SURF and SOUND. Ovom su prilikom, 15. veljače u Kući Europe u Zagrebu, predstavljeni ostvareni rezultati te planirane aktivnosti u provođenju nastavka projekta SURF and SOUND 2.0 tijekom sljedeće dvije godine. Konzorciju partnera pridružuju se Ravnateljstvo […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram