30. ožujka 2019.

Prvi glasnik u okviru projekta VIVIEN

Udruga B.a.B.e. želi informirati širu javnost o projektu VIVIEN – Obrazovna mreža za žrtve nasilja: Obrazovni projekt za poboljšanje sposobnosti pomoći ženama žrtvama nasilja i projektnim aktivnostima. Cilj projekta je doprinijeti sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama (VAW), s posebnim naglaskom na žene s invaliditetom.
VIVIEN je dvogodišnji europski projekt, koji je započeo 1. studenog 2018. godine. Financiran je od strane programa Europske unije za pravo, jednakost i građanstvo, a koordinira ga talijanska organizacija Giolli Cooperativa. Prtnerice su: B.a.B.e., Associazione Centro Antiviolenza di Parma (Italija), Eyes 4 Pawes (Bugarska) i SvSv Kiril i Methodij (Bugarska), te sveučilišta Università degli Studi di Parma (Italija) i SAMK - Satakunta University of Applied Sciences (Finska). B.a.B.e. su zadužene za sve projektne aktivnosti na području Republike Hrvatske.
Projektne aktivnosti provodit će se u četiri europske zemlje: Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj, prikupljajući dobre prakse i inovativne modele iz svih država članica. Projekt se bavi trenutnim izazovima i potrebama civilnog doprinosa i vladinim naporima da se suzbije nasilje nad ženama i uzme u obzir specifičnu ranjivost i potrebe žena s invaliditetom. 
Tijekom projekta objavljivat ćemo glasnike kako bi institucije, kao i šira javnost bili upoznati s projekttom, aktivnostima i rezultatima. Svrha glasnika je informirati, educirati i senzibilizirati širu javnost o prevenciji i suzbijanju nasilja prema ženama. 

Ciljevi:

 • sustavno unaprijediti kompetencije profesionalaca/ki (policije, pravosuđa, obrazovnog, zdravstvenog i sustava socijalne zaštite) koji/e prvi/e stupaju u kontakt sa ženama pod rizikom ili koje već jesu žrtve nasilja, s posebnim naglaskom na ženama s invaliditetom, a pritom izbjeći sekundarnu viktimizaciju, razbiti stereotipe, naučiti ih kako se primjereno odnositi prema žrtvama i omogućiti rano prepoznavanje nasilja
 • razviti modele osposobljavanja profesionalaca/ki primjenjivih i u drugim državama

Aktivnosti:

 • Treninzi – sektorski i međusektorski; temeljni, srednji i napredni
 • Sastanci – partnera, ključnih dionika i korisnika/ica
 • Izvedbe forum teatra – edukacijskog alata za senzibilizaciju
 • Supervizija – podrška diseminaciji materijala
 • Konferencija – predstavljanje rezultata i rasprava

Očekivani rezultati:

 • Unaprijeđene kompetencije stručnjak(inj)a za rano prepoznavanje nasilja nad ženama i primjeren tretman žrtava, lišen sekundarne viktimizacije žrtava, a uz refleksiju stručnjak(inj)a o vlastitim stereotipima
 • Testirani i evaluirani učinkovitii prenosivi programi treninga za stručnjake
 • Osigurana održivost kapaciteta uključenih institucija
 • Unaprijeđeni protokoli unutar i među institucijama
 • Edukacije i treninzi za stručnjake više prilagođeni slučajevima iz prakse
 • Prošireno partnerstvo javnih institucija i privatnih organizacija u borbi protiv nasilja nad ženama s uključivanjem organizacija za osobe s invaliditetom

U kontekstu implementiranja Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ovakav projekt predstavlja bitan korak prema ravnopravnijem i pravednijem društvu u kojem se nasilnička ponašanja nepokolebljivo osuđuju i kažnjavaju, a žrtvi se nudi široka socijalna mreža podrške i zaštite.

Više o projektu pročitajte u glasniku kojeg možete downloadati na kraju ovog teksta.

Posljednje

27. lipnja 2022.
Projekt Zvono: Jednodnevna edukacija o menadžmentu volontera/ki

Dana 7. lipnja 2022. godine, u trajanju od 9,00 do 17,00 sati, online, putem Zoom aplikacije, u okviru projekta ZVONO – znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije, u organizaciji udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima održana je jednodnevna edukacija predstavnika/ca organizacija civilnog društva s područja Vukovarsko-srijemske županije o […]

Više
3. lipnja 2022.
Započeo projekt puSHEd

Dana 1. lipnja 2022. godine započela je provedba projekta puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly. Projekt provodi udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Domom Duga Zagreb i Zakladom zajednički put te uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže. Cilj projekta je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog […]

Više
2. lipnja 2022.
B.a.B.e. i Agencija za elektroničke medije pokrenuli nacionalnu kampanju osvještavanja o online nasilju prema ženama

Udruga B.a.B.e. i Agencija za elektroničke medije tijekom lipnja provodit će kampanju osvještavanja javnosti o rodno uvjetovanom online nasilju prema ženama. Središnji dio kampanje čine video i radijski spotovi te billboard plakati kojima se želi upozoriti na „posljedicu“ objavljivanja intimnih snimki bez pristanka, koja je za počinitelje - i do tri godine kazne zatvora. Video […]

Više
24. svibnja 2022.
Održana završna konferencija u sklopu projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“

Dana 18. svibnja 2022. godine održana je završna konferencija u sklopu projekta udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. pod nazivom „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“. Konferencija je održana na adresi Franje Petračića 6 (HUB385) s početkom u 10 sati i registracijom sudionika te je trajala do 13 sati, nakon čega je uslijedio […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram