babe@babe.hr
+385 1 4663 666

03. travnja 2024. pet je udruga potpisalo sporazume s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva za uključivanje u Tematske sustavne podrške za pet tematskih područja koja će biti značajna za razvoj hrvatskog društva u narednom periodu od četiri godine. Novi projekt udruge B.a.B.e. u okviru Tematske sustavne podrške odnosi se na usklađivanje privatnog i poslovnog života i predstavlja nastavak projekta iz 2015. godine „Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda“ te projekta koji je završio 2023. „Utjecaji javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Republike Hrvatske – prostori promjene“ koji su, zahvaljujući znanstvenim istraživanjima (Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba i Filozofskog fakulteta u Zadru, Odjela za sociologiju), potvrdili da je pitanje usklađivanja obveza u privatnom i poslovnom životu usko povezano sa socijalnom politikom i mjerama usmjerenim ka pomoći za njegu i brigu o ovisnim članovima obitelji, fleksibilizacijom rada i radnog vremena zaposlenih, poreznom politikom, zdravstvenim osiguranjem, stopom siromaštva, demografskim kretanjima i općenito dostupnim uslugama i servisima na nacionalnoj i lokalnim razinama te usko povezano s ulogama i očekivanjima koje žene i muškarci imaju u obitelji, ali i s očekivanjima koja nameće tržištu rada.

Projekt uključuje nastavak suradnje s visokoobrazovnim institucijama, zagovaračku kampanju kojom se doprinosi osvještavanju javnosti o kompleksnosti teme, tematske konferencije o modelima usklađivanja privatnog i poslovnog života na kojima očekujemo sinergiju između znanstvenih institucija, gospodarstva, donositelja javnih politika i civilnoga društva. Očekujemo da medijska vidljivost ove teme doprinese senzibilizaciji javnosti i donositelja odluka te rezultira sveobuhvatnom javnom politikom usklađivanja obiteljskog i poslovnog života muškaraca i žena. Pred nama su različiti oblici i metode rada od kojih su ključni: zagovaranje za koherentnu javnu politiku kojom se regulira usklađivanje obiteljskog i poslovnog života na nacionalnoj i loklanim razinama, s jasnim indikatorima napretka; praćenje zakonodavnih rješenja i njihov društveni utjecaj na usklađivanje privatnih i poslovnih obveza; javne kampanje s ciljem osvještavanja javnosti, poslodavaca i donositelje odluka o nejednakosti koje proizvode rodni stereotipovi i tradicionalne rodne uloge; strukturirani dijalozi sa svim relevantnim dionicima o načinu uklanjanja stereotipa o ulozi žena i muškaraca u obitelji i na tržištu rada, uključujući medije i odgojno obrazovni sustav; učinkovit dijalog s poslodavcima i pružanje podrške i pomoći njihovim nastojanjima da omoguće zaposlenima lakše usklađivanje obveza, osobito ženama; otvorene rasprave i stručne konferencije o novim trendovima, istraživanjima i suvremenim modelima usklađivanja privatnog i poslovnog s ciljem unapređenja i praksi poslodavaca; uspostavljanje zajedničke platforme za djelovanje u ovom području s organizacijama civilnog društva.

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/nacionalna-zaklada-potpisala-sporazume-za-ukljucivanje-u-tematske-sustavne-podrske

 17122320824231712232082379

U sklopu projekta  "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom organizira Radionicu online funkcioniranja timova.

Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 3. svibnja 2023. godine. Radionica će biti fokusirana na prezentaciju alata i aplikacija za online funkcioniranje timova/home office-a (prezentacija funkcionalnosti platformi za online sastanke Skype/Zoom/Teams), ali i alata za online vođenje projekata i komunikaciju projektnih timova npr. Slack i Trello.

Nakon provedene radionice, uz pomoć voditelja radionice, sudionici/e će imat mentorsku podršku u uspostavi funkcionalnog i učinkovitog rada na daljinu.

Trajanje projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" je 15 mjeseci, a isti se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost iznosi 63 393,24 eura, odnosno 477.636,38 kuna.

Za sva pitanja i uključivanje u projekt možete nam se obratiti na mailove:  sigurnakucavsz@babe.hr ili pzs@pzs.hr ili pregled na www.babe.hr ili www.pzs.hr, kontakt osobe: Ivana Sučić i Miren Špek,  koordinatori projekta.

Jednodnevna radionica za predstavnike/ice OCD-a iz tematske mreže „Četvrta smjena - nevidljivi rad“ pod nazivom “Kreiranje metodologije analize društvenog utjecaja intervencija” održana je 30. ožujka putem Zoom aplikacije. Radionica je brojila 15 sudionika/ca, a voditeljica radionice bila je Suzana Kunac (Peta disciplina).

Radionica je započela predstavljanjem sudionika/ca te predstavljanjem ciljeva i sadržaja radionice. Kao uvod u temu obrađeno je mjerenje društvenog utjecaja u Hrvatskoj, navedeni su izazovi provedbe analize društvenog utjecaja te su predstavljeni rezultati istraživanja organizacija civilnog društva koje je provela ACT Grupa. U nastavku su definirani društveni utjecaj te načini na koji se on može mjeriti. Sesija je nastavljena temom vrijednosti koje stoje iza provedbe studija društvenog utjecaja.

Nakon upoznavanja s osnovnim pojmovima i konceptima, radionica je nastavljena analizom dvaju primjera analize društvenog utjecaja. Prvi primjer bavio se fondom za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija kod kojeg je istraživanje društvenog utjecaja bilo usmjereno na ocjenu učinaka programa (emisija) sufinanciranih od strane Fonda na audio/audiovizualni sektor (radijski i televizijski mediji), slušateljstvo/ gledateljstvo, informiranost i kulturu na lokalnoj i regionalnoj razini te ocjenu prepoznatljivosti programa (emisija) kao i detektiranje trendova u recepciji medijskih sadržaja koje je sufinancirao Fond, od strane građana na regionalnoj i lokalnoj razini te detektiranje pretpostavki samih nakladnika o koristi sufinanciranja javnih programski sadržaja od strane Fonda, iskustvima proizvodnje i emitiranja te percepcije učinaka po ciljane publike kao i po održivost vlastite medijske produkcije usmjerene na javni interes. Predstavljene su metode istraživanja koje su korištene kao i problem te izazovi koji su se pojavili pri samoj provedbi analize te objavljivanju rezultata. Drugi primjer odnosio se na Nacionalni plan za uključivanje Roma kod kojeg je metoda istraživanja uključivala predistraživanje kako bi se uopće utvrdilo trenutno stanje stvari. Ciljevi predistraživanja bili su utvrditi lokacije na teritoriju RH na kojima živi 30 i više pripadnika RNM, opisati stanovništvo u svakoj zajednici (lokacija, broj romskih kućanstava, jezik, imena ključnih osoba u zajednici…), opisati zajednice (udaljenost od javnih usluga – bolnica, škola, vrtića, itd.; komunalna infrastruktura, prometna povezanost), prikupiti podatke za uzorkovanje u istraživanju (gdje i koliko Roma uključiti u anketno istraživanje da bi uzorak bio reprezentativan) nakon kojeg je bilo moguće provesti samo istraživanje. Samo istraživanje koristilo se metodom anketiranja, intervjua i fokus grupa.

Drugi dio radionice posvećen je zajedničkom kreiranju metodologije analize društvenog utjecaja za policy smjernice i to na primjeru policy smjernice za unaprjeđenje javno-političkog okvira usklađivanja obiteljskih i profesionalnih obaveza muškaraca i žena izrađene u sklopu projekta, a koja se tiče očinskog i roditeljskog dopusta te korištenja bolovanja za brigu o bolesnom djetetu.

Na kraju treninga uslijedila je usmena evaluacija na kojoj su sumirane naučene lekcije, izneseni su dojmovi sudionika/ca te je ostavljen prostor za pitanja i dodatna objašnjenja.

Jednodnevna radionica, koju je vodila Suzana Kunac, dio je projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”  čije provođenje je započelo 28.10.2020. godine te traje 36 mjeseci. Vrijednost projekta je 3.599.941,69 HRK, od čega se iz državnog proračuna RH financira 15%, a iz Europskog socijalnog fonda 85%. Projekt ima za cilj osnažiti organizacije civilnog društva uključene u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga sa svrhom razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije, kako bi se doprinijelo usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki RH.

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira dvodnevnu radionicu „Strateškog planiranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 16. i 17. ožujka 2023. godine, u trajanju od 10,00h do 14,30h.

Trajanje projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" je 15 mjeseci, a isti se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost iznosi 63.393,24 € (477.636,38 kn).

Za sva pitanja i uključivanje u projekt možete nam se obratiti na email:  sigurnakucavsz@babe.hr ili pzs@pzs.hr ili pregled na www.babe.hr ili www.pzs.hr, kontakt osobe: Ivana Sučić i Miren Špek,  koordinatori projekta.

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 22. veljače 2023. godine, od 10:00 do 14:30 sati.

Trajanje projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" je 15 mjeseci, a isti se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost iznosi 63.393,24 € (477.636,38 kn).

Za sva pitanja i uključivanje u projekt možete nam se obratiti na mailove:  sigurnakucavsz@babe.hr ili pzs@pzs.hr ili pregled na www.babe.hr ili www.pzs.hr, kontakt osobe: Ivana Sučić i Miren Špek,  koordinatori projekta.

Dana 23. siječnja 2023. godine u hibridnom je obliku održan trening predstavnika/ca organizacija civilnog društva, lokalne uprave i Sveučilišta u Zadru, Odsjeka za sociologiju pod nazivom "Upoznavanje s rezultatima istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja te razmjena stečenih znanja i iskustava". Trening se održao u okviru projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

U prvoj su sesiji treninga Pavao Parunov, Sara Čović i Valerija Barada predstavili rezultate ispitivanja javnog mnijenja i potreba roditelja maloljetne djece (rezultati anketnog istraživanja i fokusnih grupa) pod nazivom „Obiteljske politike: za koga i kada?“ dok su u drugoj sesiji Jasna Račić i Blanka Čop predstavile rezultate istraživanja literature o usklađivanju privatnog i poslovnog života. Anamarija Tkalčec (CESI) obogatila je trening izloživši rezultate istraživanja koje je provela udruga CESI u sklopu njihovog projekta Parents@Work, a pod nazivom „Mijenjajmo stav! - Roditelji na radnim mjestima – između usklađivanja obveza i diskriminacije“.

Nakon izlaganja, trening se nastavio u obliku vježbe gdje su sudionici/e zajedno imenovali politike i mjere mogu imati utjecaj na usklađivanje obiteljskog i radnog života. Nastavno na to, identificirani su dionici kojima se može pristupiti s ciljem promjene javnih politika.

Dana 24. siječnja 2023. godine, održan je sastanak sa sudionicima/ama gore navedenog treninga te je nastavljen rad na osmišljavanju ideja i prijedloga za smjernice za javne politike. Koncentriralo se na promicanje očevog i roditeljskog dopusta kao mjere koja ne samo da omogućava muškarcima da se bolje povežu sa svojom djecom već ona smanjuje preopterećenost majki. Osmišljen je plan za sljedećih par mjeseci u koji su uvrštene akcije koje bi trebale direktno utjecati na razinu svijesti o benefitima ravnopravnog roditeljstva te na taj način doprinijeti boljoj ravnoteži obiteljskog i poslovnog života.

Nositelj projekta su udruga B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko - srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga 'HERA' Križevci - Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga "IZVOR", Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine - organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Udruga B.a.B.e. provodi istraživanje u sklopu projekta "puSHEd - protect, understand, support; help the elderly". Cilj istraživanja je ispitati stavove opće populacije Republike Hrvatske o obiteljskom nasilju i nasilju prema ženama. Rezultati će se koristiti isključivo u svrhu izrade kampanje koja će za cilj imati podizanje svijesti o predmetnom problemu.
 
Projekt  "puSHEd - protect, understand, support; help the elderly"  financiran je sredstvima iz Citizens, Equality, Rights and Values programa Europske unije, a provodi ga udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Domom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga Zagreb" i Zakladom zajednički put. Projekt je podržan od strane Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže. Cilj projekta je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama starije životne dobi razvojem rodno specifičnih odgovora u pružanju podrške žrtvama i podizanjem kapaciteta relevantnih dionika/ca sustava zaštite i podrške. Također, projekt je usmjeren na podizanje svijesti opće populacije i poboljšanje odgovora zajednice na rodno uvjetovano nasilje prema starijim ženama pri čemu se prvenstveno podrazumijeva veći broj prijava nasilja te prevencija istog. Vrijednost projekta je €208.716,34. 
 
Anketa je anonimna te u bilo kojem trenutku možete prekinuti njeno ispunjavanje. Ispunjavanje anketnog upitnika traje do 10 minuta. Za više informacija o samom istraživanju kontaktirajte nas na mail babe@babe.hr.
 
Poveznica na anketni upitnik: shorturl.at/ckln8

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima Udrugom za
podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu
projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine
organizacije" organizira Seminar razmjene iskustava s predstavnicima OCD-
a koji su već razvili ili su u fazi razvoja protokola i načina djelovanja u
izvanrednim i kriznim situacijama
Seminar će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 19. prosinca
(ponedjeljak) 2022. godine, od 10:00 do 12:00 sati.
Trajanje projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine
organizacije" je 15 mjeseci, a isti se provodi na području Vukovarsko-
srijemske županije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog
socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a ukupna
vrijednost iznosi 477.636,38 kuna.
Za sva pitanja i uključivanje u projekt možete nam se obratiti na mailove:
sigurnakucavsz@babe.hr ili pzs@pzs.hr ili pregled na www.babe.hr ili
www.pzs.hr, kontakt osobe: Ivana Sučić i Miren Špek, koordinatori projekta.

Zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresirane predstavnike/ce institucija i organizacija s područja Vukovarsko-srijemske županije na „Radionicu mapiranja potreba lokalne zajednice u kojoj djeluju OCD-i u kontekstu kriznih situacija“ u sklopu projekta  "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije". Nositeljice projekta su B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a provodi se u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom.

Edukacija će se održati online, putem Zoom aplikacije 22. studenog 2022. godine (UTORAK), u trajanju od 9,00h do 13,00h, putem poveznice na Zoom:  https://us06web.zoom.us/j/87577440457

Trajanje projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" je 15 mjeseci, a isti se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost iznosi 477.636,38 kuna.

Za sva pitanja i uključivanje u projekt možete nam se obratiti na mailove:  sigurnakucavsz@babe.hr ili  pzs@pzs.hr ili pregled na www.babe.hr ili www.pzs.hr, kontakt osobe: Ivana Sučić i Miren Špek,  koordinatori projekta.

Stojimo Vam na raspolaganju i veselimo se Vašim prijavama!

U okiru projekta „puSHEd – protect, understand, support: help the elderly“, dana 14. studenog 2022., održana je prva fokus grupa sa stručnjakinjama koje rade sa starijim ženama žrtvama nasilja. Predmetni projekt s provedbom je započeo 1. lipnja 2022. godine, a provodi ga udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Domom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb” i Zakladom Zajednički put.

Podsjećamo da je riječ o projektu koji za cilj ima prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama starije životne dobi razvojem rodno specifičnih odgovora u pružanju podrške žrtvama i podizanjem kapaciteta relevantnih dionika/ca sustava zaštite i podrške. Također, projekt je usmjeren na podizanje svijesti opće populacije i poboljšanje odgovora zajednice na rodno uvjetovano nasilje prema starijim ženama pri čemu se prvenstveno podrazumijeva veći broj prijava nasilja te prevencija istog.

Fokus grupe organiziraju se s ciljem identificiranja prepreka s kojima se susrećemo prilikom rada sa starijim ženama žrtvama nasilja. Ciljana skupina su stručnjaci/kinje iz sustava podrške ženama žrtvama nasilja s naglaskom na organizacijama civilnog društva.

Sam projekt se oslanja na Istanbulsku konvenciju te je usmjeren promicanju ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji kao ključnim europskim vrijednostima i temeljnim načelima za iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja nad starijim ženama. Projekt je financiran sredstvima iz programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV) Europske unije u iznosu od €208.716,34. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram